FAQ

Elk lid kan haar of zijn persoonlijke gegevens aanpassen in de directory online. Als het niet lukt, contacteer dan gewoon je clubsecretaris, -voorzitter of ICT verantwoordelijke. Zij helpen je graag verder.

Waar kan ik mijn ID nummer terugvinden? In de directory online.

Het Oak Brook ID nummer bestaat uit minstens 6 cijfers bv. 1012065.

Als je inlogt op de website : www.lionsbelgium.be, ga je naar Leden, Directory en dan kom je op de oude website, hier log je in met je ID no (Belgisch nummer) en je PW. Nadien ga je naar Directory online en onder Leden verschijnen je gegevens. Het Oak Brook ID nummer staat bovenaan links, juist boven je “Voornaam”.

Het Belgisch ID nummer staat tussen haakjes (bv. 12345) – naast jouw clubnaam.

Enkel de clubsecretaris kan een lid ontslaan. (kan ook door de clubvoorzitter, ICT & communication of Membership GMT gedaan worden)

Ga naar de website : www.lionsbelgium.be < Leden < Directory

Log in met je “Username en Paswoord”

Klik in de gele balk op “MD112” en ga naar “DIRECTORY ONLINE”

Vervolgens ga je naar “CLUBS OFFICE” en dan naar “LEDENWIJZIGING RME”

Het schermpje “RME-MMR aanpassingen” verschijnt

Selecteer het “LID” dat je wenst te ontslaan

In het onderste deel van het schermpje, zie je aan de linkerzijde “ontslagdatum”, klik op heden,de dag van vandaag verschijnt, je kan en mag de datum niet aanpassen.

Onderaan rechts zie je “IS ONTSLAGEN” selecteer hier 1 van de mogelijkheden : vb Resigned in good standing of Dropped for non attendance of “DECEASED” in geval van een overlijden.

Nadien bevestig je de gegevens

Het nationaal secretariaat bevestigt het ontslag, in geval van een overlijden vragen zij een bevestiging aan de clubvoorzitter of -secretaris.

Hoe maak je een nieuw lid aan ? Kan enkel door de clubsecretaris gebeuren.

1. Ga naar de website : www.lionsbelgium.be

2. Ga dan naar “Leden” en klik op “Directory”

3. Log in met je user name en paswoord

4. Klik op “MD112”, ga naar “Directory online” en dan naar “Clubs office”

5. Klik “Nieuw lid” aan

6. Vul alle gegevens correct in, deze gegevens verschijnen in de gedrukte versie

7. Klik “Toevoegen” aan

8. Het nationaal secretariaat valideert het nieuwe lid.

De Internationale Statuten voorzien dat alle clubs in de maand maart van ieder jaar hun verkiezingen moeten houden, om zo hun nieuw bestuur samen te stellen voor het komende jaar dat op 1 juli begint.
Tegen eind april moeten al die nieuwe besturen zijn doorgegeven naar Oak Brook Dat is ook een statutaire verplichting.

Wij hebben alles klaargemaakt in de “directory online” om de nieuwe besturen in te geven. De clubsecretaris logt gewoon in en gaat door naar de “directory online”.
Hij krijgt dan eerst de home page van de directory: zie hieronder

Je ziet dat de directory online staat op 2019 -2020 (naast “Jaar voor Club of MD functies)

Je klikt dan op 2020 -2021 en het “Jaar voor Club of MD functies” wijzigt naar 2020 -2021

Dan klik je aan op “Club Office” en dan op de sub-rubriek “Club Functies-PU101” En dan krijg je het volgende scherm:

In dit scherm kan je dan alle nieuwe functies voor 2020 – 2021 ingeven. Controleer steeds terug of je wel degelijk in de periode 2020 – 2021 staat.
Zie voorbeeld hieronder.

Hoe ga je in dit scherm tewerk?

Je klikt telkens weer voor iedere functie op “klik hier om een nieuw record aan te maken”
Dan klik je naast “naam” op “kies waarde”, en je krijgt de lijst van alle clubleden. Hieruit kies je de persoon die een functie krijgt
Dan klik je naast “Functie” op “kies waarde” en je krijgt de functies in de club. Hieruit kies je functie die bij de persoon in kwestie hoort.
Daarna klik je op “toevoegen”

En zo telkens herbeginnen tot alle functies ingegeven zijn.
LET WEL: alles moet binnen zijn voor eind april 2020.

Moest er nog iemand een probleem hebben, bel naar het secretariaat. Wij helpen u graag verder. Tel : +32(0)2 478 17 31

Onnodig van heel je bestuur op te sturen naar het secretariaat op een papier en ons te vragen om het in te geven.
De clubsecretarissen moeten dit zelf doen. Dat is zo statutair bepaald.

Indien er nog vragen moesten zijn, wij zijn er om te helpen want WE SERVE!

Hiervoor heb je je Oakbrook lidnummer nodig, dit kan je terugvinden in de directory online in je ledenfiche (of vraag het aan de secretaris van je club).

Met dit nummer kan je voor Oak Brook een paswoord aanmaken.

Om toegang te krijgen tot MyLCI :

 1. Ga naar  : https://lionsclubs.org/en
 2. Klik op MEMBER LOGIN
 3. Je komt op het onderstaande scherm waar je je kunt registreren met je Oak Brook nummer : REGISTER

(met 1 paswoord heb je toegang tot MyLCI, MyLion,Shop en Insights)

Aan het begin van je lidmaatschap ontving je een brief met login en paswoord. Wij hebben op het secretariaat geen toegang tot de paswoorden dus om je paswoord op te vragen moet je onderstaande instructies opvolgen :

Ga naar de nieuwe website www.lionsbelgium.be > Leden > Directory online. Dan klikken op “login/logout” en op “paswoord vergeten”.

Nadat je dan je Emailadres (dat in de directory staat) hebt ingetikt krijg je dan na enkele seconden een mail met je login en paswoord.

Een nieuw charter kan worden besteld via het Member Service Center (memberservicecenter@lionsclubs.org). Dat kost $25, en LCI betaalt voor de verzending. De aankoop kan ten laste worden gebracht van de club, met toestemming van de voorzitter of de secretaris van de club.

Gewoon bij jouw districtssecretaris :

Voor District A : Peter De Poorter – LC Roeselare

Voor District B : Arlette Hopff – Aerts – LC Antwerpen Elsdonk

Voor District C : via mail : communication112c@gmail.com

Voor District D : Dominique Helbois – LC Mons

Actief Lid (active member)

Het actief lid heeft alle rechten en voordelen en is onderworpen aan alle verplichtingen die het lidmaatschap van een Lions Club verleent en bindt.

Deze rechten en plichten zijn niet beperkt en houden in dat hij   stemrecht heeft in zijn Club en verkiesbaar is, voor zover hij voldoet aan de voorwaarden, voor elke functie in de Club het District of de vereniging

De verplichtingen zijn : regelmatige aanwezigheid op de bijeenkomsten, tijdig de bijdragen betalen, deelnemen aan de activiteiten van de Club en door voorbeeldig gedrag een gunstige indruk geven van de Lionsclub.

Volgens de criteria van het programma « Famliaal lidmaatschap » worden de familieleden, die aan deze criteria voldoen, actief lid en krijgen ze alle rechten en plichten die het lidmaatschap inhoudt.

Volgens de criteria die gelden voor het lidmaatschap van studenten, oud-Leos en jongeren zijn dit actieve leden die genieten van alle overeenstemmende rechten en voordelen. Deze categorie van leden telt mee in de berekening van de clubafgevaardigden.

Verwijderd lid (member at large) (code A in de directory online)

Een lid dat verhuist of wegens gezondheids of andere legitieme redenen de clubbijeenkomsten niet meer regelmatig kan bijwonen, maar toch lid wil blijven van de Club, kan van het bestuur de status krijgen van « Member at large » of Verwijderd lid .

Dit statuut geldt voor zes maanden en dient door bestuursbeslissing telkens voor zes maand verlengd worden

Een verwijderd lid kan geen enkele officiële functie vervullen en heeft ook geen stemrecht in de club noch op districts, nationale of internationale bijeenkomsten. Dit lid moet wel zijn bijdragen betalen, zowel aan de Club, het district, de nationale en internationale vereniging.

Deze categorie van leden telt mee in de berekening van het aantal clubafgevaardigden.

Erelid (honorary member) (code “H” in de directory)

Het erelid is een persoon die, zonder lid te zijn van de Lionsclub die hem deze hoedanigheid toekent, deze Club uitzonderlijke diensten bewees en hiervoor een bijzondere onderscheiding verdient. De Club dient zijn inschrijving en ook de districts- nationale en internationale bijdragen te betalen. Het lid mag deelnemen aan de vergaderingen maar geniet niet van de rechten toegekend aan een actief lid. Deze categorie van leden telt niet mee in de berekening van het aantal clubafgevaardigden.

Bevoorrecht lid (priviliged member)  (code “P”in de directory)

Het bevoorrecht lid is een clublid, die gedurende 15 jaar of langer Lions zijn en die door ouderdom, ziekte, invaliditeit of andere legitieme en door het clubbestuur aanvaarde andere redenen het actieve lidmaatschap moeten opgeven.

Ze betalen de door de Club, district, nationale en internationale vereniging vereiste  bijdragen.

Ze hebben stemrecht en genieten van alle overige voordelen van het lidmaatschap behalve het recht een officiêle functie uit te oefenen, zowel op club, districts- , nationaal of internationaal niveau.

Deze leden tellen mee bij het berekenen van het aantal clubafgevaardigden.

Lid voor het leven (life member) (code “L” in de directory)

Elk lid met actief lidmaatschap gedurende minstens 20 jaar en dat uitzonderlijke diensten aan zijn club bewees, of elk lid dat zwaar ziek is, of elk lid dat minstens 70 jaar oud is en dat een actief en ononderbroken  lidmaatschap van minstens 15 jaar kan bewijzen komt in zijn Club in aanmerking als lid voor het leven na :

 • aanbeveling van zijn club bij de vereniging
 • eenmalige betaling door de club van 650$, of het equivalent in nationale deviezen, voor alle toekomstige bijdragen aan de vereniging
 • goedkeuring door de internationale beheerraad

 Dit moet de Club er niet van weerhouden aan het « Lid voor het leven » een gepaste bijdrage te vragen. Een  « Lid voor het leven » geniet van alle voordelen van een actief lid zolang hij zijn verplichtingen nakomt. Een lid voor het leven dat wenst te verhuizen en uitgenodigd is lid te worden van een andere Club wordt automatisch lid voor het leven van die Club.

Oud-Lioness, nu actief in een Lions Club,die ten laatste op 30 juni 2007 actief lid werden in een Lions Club, kunnen alle voorgaande Lionessjaren laten meetellen om het statuut « Lid voor het leven » aan te vragen. Na die datum worden die jaren niet meegerekend om in aanmerking te komen als lid voor het leven.

Deze leden tellen mee bij het berekenen van het aantal clubafgevaardigden.

Geassocieerd lid  (associated member)club (code “S” in de directory)

Een geassocieerd lid is een actief lid in een andere Club maar die werkt of woont in de gemeente van de Club die hem dit statuut toekent .

Dit statuut wordt toegekend door de bestuursraad van de Club en wordt elk jaar gerevalueerd. De naam van het geassocieerd lid wordt niet vermeld in de effectieven van de Club

Het geassocieerd lid mag stemmen over de onderwerpen die besproken worden op de clubvergaderingen waaraan hij persoonlijk deelneemt maar kan de club die hem zijn status verleende niet vertegenwoordigen op de district ,multiple district en internationale conventies.

 Dit lid kan geen functie bekleden, noch in de Club, het district of op nationaal of internationaal niveau, noch benoemd worden in een commissie op district- nationaal- of internationaal niveau via de club die het statuut van geassocieerd lid verleende.

De internationale, districts- en multiple district bijdragen worden niet gefactureerd aan de club die het statuut verleent maar deze club kan wel elke gepaste bijdrage opleggen aan het geassocieerd lid.

Deze leden tellen niet mee bij het berekenen van het aantal clubafgevaardigden.

Geffilieerd lid  (affiliated member) (code “F” in de directory)

Een geaffilieerd lid is een waardevolle persoon voor gemeenschap, die momenteel niet optimaal kan deelnemen aan het clubleven als actief lid maar toch de club wenst te steunen bij zijn diensten aan de gemeenschap, kan uitgenodigd worden om deel uit te maken van de club als geaffilieerd lid. Dit statuut kan verleend worden op uitnodiging van de bestuursraad.

Het geaffilieerd lid mag stemmen over de onderwerpen die besproken worden op de clubvergaderingen waaraan hij persoonlijk deelneemt maar kan de club die hem zijn status verleende niet vertegenwoordigen op het district-, multiple district en internationale conventies.

Dit lid kan geen functie bekleden, noch in de Club, het district of op nationaal of internationaal niveau, noch benoemd worden in een commissie op districts- nationaal- of internationaal niveau.

Het geaffilieerd lid zal alle districts- nationale- en internationale bijdragen betalen ook deze opgelegd door de lokale club waarvan hij lid is.

Deze geaffilieerde leden tellen mee bij het berekenen van het aantal clubafgevaardigden.

 

Opmerkingen

Het totaal van de ere-geaffilieerden mag 5% van het totaal van de clubeffectieven niet overschrijden : elke bijkomende fractie van dit percentage geeft recht op een bijkomend erelid. De minimumleeftijd voor een ere-affiliatie is in principe 30 jaar.

Alle aanvragen tot affiliatie voor het leven worden door de internationale zetel geëvalueerd alvorens ze goedgekeurd worden. De leden voor het leven aanvaard na 1 juli 1980 krijgen, buiten hun zilveren kaart, een medaille van lid voor het leven aangeboden, te hechten aan hun kenteken. De algemeen administratief directeur wordt gemachtigd, in naam van de internationale bestuursraad, dit statuut van geaffilieerde voor het leven toe te kennen. Indien de omstandigheden deze beslissing vereisen kan dit statuut herroepen worden op bevel van de raad.

Gelieve het formulier voor Life Membership application in te vullen (staat op deze website onder formulieren) . Dit moet samen met het betalingsbewijs gestuurd worden naar :MemberServiceCenter@lionsclubs.org .

Let wel : De levertijd bedraagt minstens 8 weken.

Special tools for special leaders.

Across the world, the Specialty Clubs Program is bringing people together around shared interests and passions. As you know, these clubs are finding exciting new ways to serve their communities. A resource toolkit is now available to help you promote the program and achieve your goals!

Surf naar de Speciality Toolkit

Ga ook eens een kijkje nemen naar Informatie -> Formulieren.

Een storting kan gebeuren :

 • via de LCIF website met een kredietkaart (www.lcif.org). Het bedrag zal automatisch in US dollar aangerekend worden. In functie van het doel waaraan u schenkt kan u voor elke 1.000 dollar meteen een Melvin Jones Fellowship aanvragen.
 • via de Belgische ING bankrekening van LCI(F) :
  IBAN BE35 3100 9846 9537.
  Het bedrag is dan in Euro en zal door LCIF naar dollar omgezet worden aan een interne maandelijkse wisselkoers, zoals vermeld op de website van LCIF.

MAAR … vergeet dan niet in de mededeling aan te duiden :
clubnaam / clubnummer / LCIF / welke actie …
Bv.
– Area of greatest needs
– Measles, Disaster, Sight, Youth
Als u niks vermeldt, wordt de storting voor algemene doelen gebruikt (Area of Greatest Needs).

De geldwaarde van 1 MJF bedraagt 1.000 USD of 892 €. (huidige dagkoers).

Te betalen met openstaand krediet of bedrag storten op rekening nummer : BE35 3100 9846 9537

Melvin Jones aanvraagformulier invullen en opsturen naar volgend e-mail adres : DonorAssistance@lionsclubs.org (zie formulieren) samen met het bewijs van betaling.

De levertijd bedraagt normaal +/-  4 weken. 
Opgepast : door de Covid-maatregelen kan dit soms 6 tot 8 weken duren !!

U kunt de aanvraag ook online doen : https://members.lionsclubs.org/EN/lcif/mjf-request-form.php

The Chevron Award Program recognizes Lions for their long-term service, beginning at 10 years and continuing in five year increments until 75 years of service. There are two different types of chevrons that vary slightly in appearance, the Charter Monarch Chevron, available to founding club members only, and the Monarch Chevron.

Chevron awards for the current fiscal year are automatically sent to district governors in the first quarter for presentation to the recipients at an appropriate event, such as a district convention or other celebration.

Replacement awards may be purchased through Club Supplies.

For more information, contact the Membership Operations Department.

Alle nuttige informatie vind je op de website van Lions Clubs International. LINK

De vlaggen worden gratis ter beschikking gesteld van de clubs, zones, gewesten of districten. Er dient wel een waarborg te worden betaald. Zie uitleenreglement in bijlage.

De clubs valideren hun RME ten laatste op de 24e van de maand voor middernacht. De districtssecretarissen bevestigen de ontbrekende RME de 25e van de maand. De ICT verantwoordelijke van het MD maakt de documenten klaar voor Oak Brook op de 26e van de maand en stuurt alles door naar Oak Brook samen met de maandelijkse PU101.

District A
Peter De Poorter, LC Roeselare

District B
Clem Verheyden, LC Sint-Truiden

District C
Françoise Gente, LC Berchem Zavelenberg

District D
Pierre Chome, LC Charleroi Horizon

Load More